Desert Trays

Baklava.............................Sm. $35 | Lg. $50

Fruit Tray...........................Sm. $35 | Lg. $60

Baklava Assorted
Baklava Assorted
press to zoom
Fruit Tray
Fruit Tray
press to zoom
Baklava
Baklava
press to zoom