Desert Trays

Baklava.............................Sm. $25 | Lg. $35

Fruit Tray...........................Sm. $30 | Lg. $50

Baklava Assorted
Baklava Assorted
press to zoom
Fruit Tray
Fruit Tray
press to zoom
Baklava
Baklava
press to zoom